وانت,آریسان,۹۵

    وانت آریسان سفیددوگانه سوز
    مدل۹۵
    کارکرد۲۶۰۰۰
    بیمه ۴/۱۰
    قیمت۲۳/۰۰۰/۰۰۰
    مبلغ بیمه کسرشده