وانت,آریسان,۹۵

  وانت آریسان سفیددوگانه سوز
  مدل۹۵
  کارکرد۲۶۰۰۰
  بیمه ۴/۱۰
  قیمت۲۳/۰۰۰/۰۰۰
  مبلغ بیمه کسرشده